Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de salon en een klant waarop De Wimperfee deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. Inspanningen De Wimperfee

De Wimperfee zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De Wimperfee zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, de klant inlichten over de financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

3. Afspraken

De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan De Wimperfee melden. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de salon 50% (binnen 48 uur voorafgaand aan de behandeling) 0f 100% (binnen 24 uur voorafgaand aan de behandeling) voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan afgesproken tijd in de studio komt mag De Wimperfee de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken geldbedrag berekenen. Trainingen dienen minimaal 14 dagen van tevoren geannuleerd te worden. Mocht de annulering wel binnen de 14 dagen plaats vinden is De Wimperfee genoodzaakt om 50% van het totaalbedrag van de training in rekening te brengen.

 

4. Betalingen

De Wimperfee vermeldt alle prijzen van behandelingen zichtbaar op de site. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. De vermelde prijzen van trainingen zijn exclusief btw. De Wimperfee vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon en website. Aanbiedingen en advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling en eventuele producten contant of per pin te voldoen. Betalingen in termijnen is niet mogelijk.

5. Personeel in de studio

Op dit moment is De Wimperfee een eenmanszaak en zal indien er personeel aangenomen wordt, dit kenbaar maken aan de klant.

 

6. Persoonsgegevens & privacy

De klant voorziet De Wimperfee vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan De Wimperfee aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

 

7. Geheimhouding

De Wimperfee is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, De Wimperfee verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

8. Aansprakelijkheid

De Wimperfee is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat De Wimperfee is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
De Wimperfee is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de salon.

 

9. Garantie

De Wimperfee geeft de klant 1 week (7 dagen) garantie op de behandeling.
De garantie voor wimperextensions vervalt indien:
* De klant de wimpers heeft laten onderhouden door een andere wimperstyliste.
* De klant aan de wimpers heeft getrokken of hevig in de ogen gewreven.
* De klant andere  producten dan door De Wimperfee geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de wimperextensions
* De klant de adviezen voor thuisverzorging van de wimpers niet heeft opgevolgd
* De klant makeup / mascara heeft gebruikt op de wimperextensions

 

10. Beschadiging & diefstal

De Wimperfee heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De Wimperfee meldt diefstal altijd bij de politie.

 

11. Klachten

Indien de klant een klacht heeft over de behandeling moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van De Wimperfee en de behandelende styliste. Indien een klacht gegrond is, zal De Wimperfee de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. De klant zal nooit of te nimmer het betaalde bedrag voor de gedane behandeling terug kunnen vorderen.

 

12. Behoorlijk gedrag

De klant behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft De Wimperfee het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.