Actievoorwaarden promotionele winacties

1. Algemeen
1.1 Deze algemene actievoorwaarden zijn van toepassing op de door De Wimperfee, gevestigd te Enschede georganiseerde promotionele winacties (hierna: ‘Actie(s)’), ongeacht via welk medium/ onderdeel van het De Wimperfee gee
Őąxploiteerde platform dan ook.

1.2 Deelname aan een door De Wimperfee georganiseerde Actie houdt acceptatie van deze actievoorwaarden in. Geen enkele betwisting van deze actievoorwaarden zal in overweging genomen worden.

1.3 Per Actie zal De Wimperfee op de betreffende website vermelden op welke wijze en in welke periode aan de Actie kan worden deelgenomen, welke prijzen er gewonnen kunnen worden en of aanvullende voorwaarden voor deelname aan de Actie gelden.

1.4 Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de Actie.

2. Deelnemers
2.1 Een deelnemer (hierna: ‘Deelnemer’) kan zich slechts eenmaal deelnemen per Actie.

2.2 Deelname staat open voor ieder in Nederland en Duitsland woonachtige natuurlijke persoon, ouder dan 16 jaren oud.

2.3 Deelnemer is verplicht om de inschrijvingshandelingen eigenhandig te verrichten.

2.4 De Wimperfee is niet aansprakelijk voor opgave door de Deelnemer van verkeerde gegevens (telefoonnummer, e-mail- of huisadres), voor eventueel verloren gegane inzendingen en/of voor storingen in het netwerk, hardware of software die resulteren in beperkte, vertraagde of verloren gegane gegevens van de Deelnemer.

2.5 Deelnemers tot 18 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) dan wel verzorger(s) te hebben verkregen voor deelname aan de Actie en kunnen deze toestemming indien De Wimperfee daar naar vraagt (schriftelijk) overleggen. Indien blijkt dat deze toestemming niet is gegeven, kan De Wimperfee besluiten de prijs niet uit te keren, tenzij de Deelnemer aantoont alsnog toestemming te hebben verkregen.

2.6 De Wimperfee heeft te allen tijde het recht om een Deelnemer te vragen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te tonen.

2.7 Als Deelnemer wordt niet gekwalificeerd een natuurlijk persoon die middels een derde partij/tussenpersoon deelneemt aan een Actie. De Wimperfee behoudt zich het recht voor om dergelijke personen/partijen uit te sluiten van deelname.

2.8 De Wimperfee heeft het recht om een Deelnemer van de Actie buiten te sluiten indien blijkt dat de Deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.

3. Prijzen
3.1 De te winnen prijzen worden vermeld dan wel getoond op de betreffende website. Per Deelnemer, telefoonnummer dan wel (e-mail)adres wordt slechts een prijs per Actie uitgekeerd en iedere prijs is uniek en staat op naam van de betreffende winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar voor contant geld of een andere prijs.

3.2 Eventuele kansspelbelasting en BTW die in verband met de prijs moet worden betaald, komen voor rekening van De Wimperfee, tenzij anders vermeld.

3.3 De Wimperfee stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin zij deze op dat moment verkeren. De Wimperfee is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijzen en/of enige andere schade aan de prijzen.

3.4 Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer zich akkoord mee te werken aan eventuele promotionele activiteiten in verband met de Actie (o.a. de uitreiking van de prijs). Eventuele foto’s en filmpjes van de prijsuitreiking kunnen door De Wimperfee dan wel door de partij die de prijs ter beschikking heeft gesteld, worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden. De Wimperfee is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de Deelnemer.

3.5 De trekking geschiedt geheel geautomatiseerd waarbij de prijzen geheel willekeurig worden toegekend of de prijswinnaar wordt aangewezen door een onafhankelijke derde. Bij prijsvragen waaraan een jureerbare prestatie is gekoppeld, worden de inzendingen beoordeeld door een onafhankelijke jury, die vervolgens de prijswinnaar aanwijst. Nadat de uitslag bekend is, worden de prijswinnaars daarvan persoonlijk op de hoogte gesteld. Alsdan worden zij op de hoogte gebracht hoe een en ander wordt afgehandeld met betrekking tot het overhandigen/toesturen van de betreffende prijs. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

3.6 De prijzen dienen binnen een maand na afloop van de Actie verzilverd te worden.

4. Persoonsgegevens en Privacy
4.1 Door deel te nemen aan de Actie(s) geeft de Deelnemer aan De Wimperfee toestemming om alle gegevens te verzamelen en te verstrekken aan derden die de De Wimperfee noodzakelijk acht voor de organisatie van de Actie en de uitreiking van de prijzen.

4.2 De Deelnemer erkent door deelname aan de Actie op de hoogte te zijn van de inzameling en vertrekking van voornoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en Deelnemer gaat akkoord met het privacy- en cookie beleid van De Wimperfee.

5. Klachten
5.1 Eventuele klachten en bezwaren in verband met de Actie kunnen door de Deelnemer aan De Wimperfee kenbaar worden gemaakt door middel van het sturen van een voldoende gefrankeerde envelop naar De Wimperfee op het adres Bultsweg 90 (7532 XJ) te Enschede of een e-mail te sturen aan
info@dewimperfee.nl.